hpbanner2


"ספרי מוסר הרעישו את העולם על עוון לשון הרע, ואנכי מרעיש העולם על עוון גדול מזה ומצוי יותר, והוא מניעת האדם את עצמו מלדבר במקום שנצרך, כדי להציל את העשוק מיד עושקו… הלא עוונו גדול מנשוא שעובר על 'לא תעמוד על דם רעך'" (פתחי תשובה, אורח חיים קנ"ו)

הכירו את החברים

zevkaruv

הרב זאב קרוב

פורום תקנה חשוב ביותר במציאות בה קיים שיבוש בהבנת מערכות יחסי עובד ומעביד , רב ותלמיד , ובעיקר בתחום בו קשה מאד לנפגעים ע"י דמות חינוכית או רבנית להתלונן ואף לספר. תפקיד הפורום גם לתת מענה לנפגעים ולנפגעות וגם להטמיע בציבור את ההבנה כי יש לטפל בכשלים אלה וגם במקרים "האפורים" בהם מבחינה חוקית לא מדובר בעברה אבל מבחינה תורנית מדובר באווירה המטמטמת לבו של אדם והציבור.

הגשת תלונה

 

cforms contact form by delicious:days