02-9955169

הקוד האתי

מבוא

קיימת חובה לטהר את החברה בה אנו חיים מהתנהגות שיש בה משום פגיעה מינית או הטרדה מינית. חובה זו היא גם מצד ”והיה מחניך קדוש“, וגם מצד הצלת עשוק מיד עושקו, בבחינת ”לא תעמוד על דם רעך“.

  • חובה זו תואמת את חוקי המדינה, ואין לפרשה בדרך הנוגדת את החוק ואת הפסיקה הבאה מכוחו. חובה זו באה ליישם, להשלים ולהרחיב את היריעה על-פי אמות מידה תורניות.
  • אין לחפות או לכסות על מעשי עוול בטיעון שייווצר חילול השם בחשיפתם. להפך, קידוש השם הוא בעשיית צדק.
  • האמור בקוד אתי זה חל על כל חברי הפורום בתפקידם במסגרת הפורום ומחוצה לו.

התנהלות חברי הפורום

1. חבר הפורום היודע על דבר פגיעה או הטרדה מינית, בין שהנפגע/ת התלונן/ה בפניו ובין שנודע לו על התלונה באופן אחר, מחויב:

1.1. לשמור על חובת סודיות בכל הנוגע לכל פרטי הפרשה, ולא לנקוט בשום צעד שיש בו כדי לחשוף את המתלונן/ת ללא הסכמה מפורשת שלו/ה בכתב.


1.2. לדאוג שהמתלונן/ת יזכה/תזכה ליחס אמפטי, ובכלל זה לא להתייחס לתלונתו/ה באופן שמשתמעת ממנו האשמה או שמשתמע ממנו פקפוק באמינותו.

1.3. לא להפחית מחומרת המעשה בשל סגנון או נסיבות חייו/חייה של המתלונן/ת.

1.4. להציע למתלוננת להציג את פרטי תלונתה בפני אישה.


1.5. במידה שהמתלונן/ת בוחר/ת לספר לו את סיפורו/ה, להימנע מלשאול שאלות הקשורות בחייו/ה האינטימיים של המתלונן/ת שאינם חלק ישיר מהמקרה נשוא התלונה.


1.6. לבוא ולהעיד על התלונה בפני אותו מוסד בו מתבררת התלונה (בפני רשות שיפוטית, או בפני מוסד שאינו רשות שיפוטית כגון בפני המעביד או בפני בורר מוסכם) אלא אם כן הנפגע/ת שפרטי העדות מדברים בו/בה, מתנגד/ת לכך, או שמדובר בעדות האוסרת אישה לבעלה על- פי ההלכה.


1.7. להימנע מפעולות או מחדלים שיביאו להשתקת התלונה, או יגרמו לכך שלא תטופל באופן הוגן, וכן למנוע מאחרים פעולה או מחדל שתוצאתם כזו.


1.8. להימנע מפעילות ציבורית או פרטית שיש בה כדי לפגוע במתלונן/ת, בשמו/שמה הטוב, בכבודו/ה או במשפחתו/ה, כגון צרוף חתימתו לפרסום המגנה את המתלונן/ת.


1.9. לפעול למימוש החלטות שהתקבלו ע“י מוסד בו מתבררת התלונה עפ“י חוק או ע“י
הפורום, ולפעול למניעת העסקתו, בשכר או שלא בשכר, של מי שהתגלה כמטריד, במסגרת המאפשרת לו לחזור ולהטריד. לפי נסיבות המקרה יש לשקול מניעת העסקתו או הזמנתו להעברת שיעורים והרצאות בכל מסגרת תורנית ציבורית.

הטיפול בתלונה

2. חבר הפורום המתבקש על-ידי המתלונן/ת לטפל בתלונתו/ה:

2.1. יידע אותו/אותה בדבר ההליכים בהם הוא/היא יכול/ה לנקוט לפי החוק ויסייע לו/לה בהגשת ובקבלת עזרה מקצועית לכך כפי יכולתו, לרבות הפניית המתלונן/ת לארגון שיש לו מנגנון קבוע ומסודר לטיפול בתלונות על הטרדה מינית.

2.2. חבר הפורום לא יניא את המתלונן/ת מלנקוט באחד מההליכים העומדים בפניו/ה לפי החוק.

2.3. גם אם מקבל התלונה סובר כי המדובר בתלונת שווא, הוא מחויב ליידע את המתלונן/ת בדבר ההליכים החוקיים העומדים בפניו/ה להשמיע את תלונתו/ה.

2.4. אם הנילון עובד תחת מרותו של חבר הפורום במסגרת יחסי עובד- מעביד יפעל מקבל התלונה לבירור התלונה כנדרש בחוק.

2.5. אם הנילון עובד במסגרת יחסי-עבודה אחרים, ומקבל התלונה התרשם כי מדובר בתלונה שיש בה ממש, יציע למתלונן/ת כי ידווח במקום עבודתו/ה על התלונה. הסכים/ה המתלונן/ת לכך, ידאג מקבל התלונה לוודא שהתלונה אכן מטופלת במקום עבודתו של הנילון.

2.6. אם מקבל התלונה הוא בעל נגיעה אישית יודיע על-כך למתלונן/ת, ויבקש את רשותו/ה להעביר את הבירור לרב או לאיש ציבור אחר ויוודא שאכן התלונה מטופלת על-ידי מי שהתלונה הועברה אליו. סירב/ה המתלונן/ת לכך, יבהיר לו/לה שאין הוא מטפל בתלונתו/ה ויציע לו/לה לפנות בעצמו/ה לרב/איש ציבור אחר או לארגון המטפל בתלונות על הטרדה מינית.
בכל מקרה בו אין בכוונתו לטפל בתלונה יבהיר זאת היטב למתלונן/ת וידאג לוודא שאכן התלונה מטופלת על-ידי מי שהעביר לו את התלונה.

2.7. לא יגלה מקבל התלונה מידע שהגיע אליו הקשור לתלונה אלא אם כן הוא חייב לעשות כן לשם העברת בירור התלונה והוא קיבל רשות לכך מהמתלונן/ת בכתב.

2.8. לא ישאל מקבל התלונה את המתלונן/ת, שאלות שאינן נוגעות לעצם פרטי התלונה לרבות שאלות בקשר להתנסות מינית של מתלונן/ת שאינה קשורה לנילון, וכן שאלות המתייחסות להתנהגות בלתי הלכתית של המתלונן/ת, ולא יתייחס בשום הקשר למידע מהסוג האמור.

הגשת תלונה


ניתן להגיש תלונה בפנייה אישית לאחד מחברי
הפורום בטלפון 02-9955169 או דרך הטופס הבא
פרטי המתלונן/ת יישמרו בסודיות מוחלטת.


לתשומת לב:

1. הפורום מטפל רק בפגיעות שנעשו על ידי אנשים
או נשים שהינם בעלי מרות וסמכות בציבור הדתי.

2. הפורום אינו מטפל בתלונות על פגיעות בקטינים מכיון שחלה עליהם חובת דיווח על פי חוק.

3. בפניה אל הפורום יש לציין כתובת דואר אלקטרוני או מספר פלאפון תלונות אנונימיות לא יטופלו.

4. דיוני הפורום ופעילות הרכביו נשמרים בסודיות.

פנייתך התקבלה